ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2019 - 26 Apr 2019
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
3,636
อัตราป่วย
36.12
จำนวนผู้เสียชีวิต
7
อัตราป่วยตาย
0.11

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2019 - 26 Apr 2019

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง