ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2018 - 17 Oct 2018
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
2,713
อัตราป่วย
10.63
จำนวนผู้เสียชีวิต
4
อัตราป่วยตาย
0.06

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2018 - 17 Oct 2018

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง