ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2019 - 17 Feb 2019
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
1,546
อัตราป่วย
16.82
จำนวนผู้เสียชีวิต
6
อัตราป่วยตาย
0.09

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2019 - 17 Feb 2019

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง